:

ប្រូម៉ូសិនថ្មី: ដាក់ប្រាក់ $3 ឈ្នះរង្វាន់ផ្សងសំណាង JACKPOT ដល់ទៅ $10,000 ! លទ្ធផលនៃរង្វាន់ JACKPOT នឹងប្រកាសនៅម៉ោង 20:30 !     

ទូរស័ព្ទ 0966736999 / 017853999 / 0315477999